Kto Napisał Bogurodzicę? Autor Najstarszego Polskiego Hymnu

Kto Napisał Bogurodzicę? Autor Najstarszego Polskiego Hymnu
Autor Olaf Kucharski
Olaf Kucharski26.10.2023 | 7 min.

Kto Napisał Bogurodzicę to pytanie, które od wieków intryguje historyków i badaczy polskiej kultury. Bogurodzica, czyli pierwszy zapisany po polsku hymn religijny, powstał bowiem w czasach średniowiecza, a jej autor pozostaje anonimowy. Uważana za jeden z najcenniejszych zabytków polskiej literatury, Bogurodzica odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się polskiej tożsamości narodowej. Dlatego odkrycie jej twórcy byłoby niezwykle cenne dla zrozumienia początków polskiej państwowości.

Kluczowe wnioski:
 • Autorstwo Bogurodzicy przypisywano m.in. św. Wojciechowi i Wincentemu z Kielczy.
 • Najbardziej prawdopodobne jest, że hymn został napisany na zamówienie księcia Bolesława Krzywoustego.
 • Bogurodzica miała istotne znaczenie dla ukształtowania się polskiej tożsamości narodowej.
 • Tekst utworu zawiera cechy charakterystyczne dla średniowiecznej polszczyzny.
 • Anonimowy twórca Bogurodzicy pozostaje postacią owianą legendą.

Oryginalny Tekst Bogurodzicy

Bogurodzica to najstarszy zabytek polskiej literatury - średniowieczny hymn religijny, którego początki sięgają XII wieku. Oryginalny tekst utworu został spisany prawdopodobnie w latach 30. lub 40. XIII wieku. Zawiera cechy charakterystyczne dla średniowiecznej polszczyzny - liczne archaizmy, staropolskie formy gramatyczne i fonetyczne. Treść Bogurodzicy nawiązuje do maryjnego kultu Matki Boskiej, prosząc Ją o opiekę i wstawiennictwo. Tekst pełnił ważną rolę religijną i polityczną - był śpiewany przed bitwami, dodając otuchy rycerstwu. Stanowi bezcenny zabytek polskiego średniowiecza.

Zachowały się trzy redakcje tekstu Bogurodzicy, z pewnymi różnicami w treści i zapisie. Najstarsza wersja pochodzi z Kodeksu Lubińskiego z XIII wieku. Kolejne odpisy pojawiły się w XV-wiecznych rękopisach - Puławskim i Koprzywnickim. Pomimo drobnych rozbieżności, wszystkie wersje oddają główny sens i wymowę średniowiecznego hymnu, będącego jednym z fundamentów polskiej tożsamości narodowej.

Rola Bogurodzicy w polskiej historii

Bogurodzica odegrała fundamentalną rolę w kształtowaniu się polskiej państwowości i tożsamości narodowej. Jako pieśń religijna i rycerska motywowała do walki w obronie wiary i ojczyzny. Wykonywano ją przed bitwami, m.in. pod Grunwaldem w 1410 r. Była pierwszym polskim hymnem narodowym. Kościół uznał ją za pieśń liturgiczną. Bogurodzica wpisała się na stałe w polską tradycję i kulturę.

Hymn ugruntował kult maryjny i umocnił religijność Polaków. Miał duże znaczenie polityczne, umacniając poczucie wspólnoty i odrębności narodowej. Była to pieśń propagująca ideę silnego, zjednoczonego Królestwa Polskiego pod władzą Piastów. Bogurodzica na wieki związała Polaków z Kościołem katolickim i wartościami chrześcijańskimi. Jako najstarszy zabytek piśmiennictwa odegrała też kluczową rolę dla rozwoju polskiego języka i piśmiennictwa.

Kto Jest Twórcą Najstarszego Polskiego Hymnu?

Autorstwo Bogurodzicy owiane jest tajemnicą. Nie jest znana tożsamość twórcy ani dokładne okoliczności powstania hymnu. W ciągu wieków wysuwano wiele hipotez na temat autorstwa, przypisując je postaciom historycznym lub legendarno-mitologicznym. Najczęściej wymienia się tu takie osoby jak:

 • św. Wojciech - biskup praski z rodu Sławnikowiców, zamordowany w 997 r. podczas misji w Prusach
 • Wincenty z Kielczy - cysters żyjący na przełomie XII i XIII w., autor kazań i żywotów świętych
 • Piotr Włostowic - palatyn wielkopolski, zamordowany w 1153 r. na rozkaz Bolesława Kędzierzawego

Jednak żadna z tych atrybucji nie została jednoznacznie udowodniona. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teoria, że hymn powstał na zamówienie Bolesława Krzywoustego w celach religijno-patriotycznych. Mógł go napisać anonimowy kleryk lub mnich z kręgu dworu książęcego. Tajemnica twórcy Bogurodzicy pozostaje nierozwikłana.

Czytaj więcej: Gitara klasyczna - budowa i elementy | Przewodnik 2023

Hipotezy na Temat Autorstwa Bogurodzicy

Kto Napisał Bogurodzicę - to pytanie nurtuje historyków i badaczy od stuleci. Wokół autorstwa najstarszego polskiego hymnu narosło wiele hipotez i legend.

Najstarsza tradycja przypisywała powstanie Bogurodzicy św. Wojciechowi. Uzasadniano to troską biskupa o umocnienie chrześcijaństwa w Polsce. Jednak analiza językowa wskazuje, że tekst nie mógł powstać w X/XI wieku.

Inna popularna hipoteza wskazuje Wincentego z Kielczy, autora żywotów świętych. Mógł napisać hymn z inspiracji cysterskiej. Jednak brak jest potwierdzających to przekazów źródłowych.

Pojawiły się też przypuszczenia, że Bogurodzicę ułożył Piotr Włostowic, chcąc umocnić kult maryjny w Polsce. Jednak palatyn został zamordowany w 1153 r., a hymn powstał później.

Obecnie zakłada się, że utwór został napisany na zamówienie Bolesława Krzywoustego, by podnieść religijność i morale rycerstwa. Autorem mógł być anonimowy duchowny z kręgu dworskiego.

Badania Historii Powstania Bogurodzicy

Kto Napisał Bogurodzicę? Autor Najstarszego Polskiego Hymnu

Dzieje powstania Bogurodzicy od wieków intrygowały historyków. Podejmowano liczne badania mające odtworzyć okoliczności jej narodzin i tożsamość twórcy.

Analizowano treść i formę hymnu pod kątem stylu, języka i wersyfikacji. Porównywano zabytki piśmiennictwa z XII-XIII w. w poszukiwaniu analogii stylistycznych. Prześledzono losy rękopisów, aby datować powstanie utworu.

Rekonstruowano realia polityczne, społeczne i religijne epoki, które mogły mieć wpływ na genezę hymnu. Badano kontakty kulturalne Polski z Czechami i Niemcami. Analizowano rozwój kultu maryjnego i Kościoła.

Próbowano przypisywać autorstwo konkretnym postaciom historycznym, np. św. Wojciechowi, bądź pisarzom z kręgu dworu książęcego. Jednak nie odnaleziono przekonujących dowodów.

Wciąż brak pewności co do tożsamości twórcy. Być może na zawsze pozostanie anonimowy. Kluczowe jest jednak umocnienie roli Bogurodzicy jako fundamentu polskiej kultury.

Znaczenie i Rola Bogurodzicy w Historii Polski

Bogurodzica odegrała niezwykle istotną rolę w dziejach Polski, kształtując tożsamość narodową i kulturę. Była pierwszym polskim hymnem, śpiewanym przed bitwami, co podnosiło morale wojska. Stanowiła manifestację polskości i patriotyzmu.

Jako pieśń i modlitwa, Bogurodzica umacniała chrześcijaństwo w Polsce i kult Matki Boskiej. Sprzyjała jednoczeniu się państwa Piastów. Była oznaką suwerenności wobec Cesarstwa Niemieckiego.

Bogurodzica odegrała też kluczową rolę dla rozwoju języka polskiego, stając się fundamentem rodzimej tradycji piśmienniczej. Jej znaczenie dla polskiej literatury, kultury i tożsamości narodowej trudno przecenić.

Przez stulecia Bogurodzica towarzyszyła Polakom w najważniejszych wydarzeniach historycznych, np. w bitwie pod Grunwaldem. Była symbolem polskości w okresie zaborów. W 1927 r. ustanowiono ją hymnem państwowym II RP. Pozostaje ważnym elementem polskiej tradycji.

Kim Był Anonimowy Twórca Bogurodzicy?

Tożsamość autora Bogurodzicy, najstarszego polskiego hymnu, do dziś pozostaje nieznana. Przez wieki przypisywano autorstwo postaciom historycznym lub legendarnym, lecz żadna hipoteza nie została potwierdzona.

Najprawdopodobniej był to anonimowy duchowny lub mnich, który na zamówienie Bolesława Krzywoustego napisał pieśń religijną i rycerską. Mógł pochodzić ze środowiska dworskiego lub klasztornego. Reprezentował wysoki poziom intelektualny i znajomość teologii.

Twórca Bogurodzicy był człowiekiem głęboko religijnym, oddanym Kościołowi i kultowi maryjnemu. Zarazem przepełniał go patriotyzm - chęć umocnienia państwa Piastów. Miał z pewnością talent poetycki i znajomość średniowiecznej poezji łacińskiej.

Anonimowy autor Bogurodzicy na zawsze wpisał się w historię polskiej kultury. Choć nie znamy jego imienia, odegrał rolę kluczową dla ukształtowania polskiej tożsamości narodowej i tradycji.

Podsumowanie

Bogurodzica, czyli najstarszy zachowany zabytek polskiego piśmiennictwa, od wieków intryguje badaczy. Nie wiemy bowiem, kto napisał Bogurodzicę - tożsamość autora tego średniowiecznego hymnu pozostaje nieznana. Wokół autorstwa Bogurodzicy narosło przez stulecia wiele hipotez, łączących jej powstanie z postaciami historycznymi, jak św. Wojciech, czy legendarnymi. Jednak żadna nie została potwierdzona, więc prawdopodobnie na zawsze pozostanie anonimowa.

Nie ulega wątpliwości, że Bogurodzica odegrała ogromną rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości, budując poczucie wspólnoty Polaków wokół Kościoła katolickiego. Była symbolem walki o niepodległość i suwerenność. Stanowi fundament naszej tradycji kulturowej i literackiej. Dlatego odkrycie tożsamości jej twórcy byłoby niezwykle cenne, choć prawdopodobnie na zawsze pozostanie postacią anonimową.

Bogurodzica, nazywana niekiedy "polskim hymnem narodowym" przed Mazurem Dąbrowskiego, przetrwała w kilku redakcjach rękopiśmiennych. Jej treść i forma językowa stanowią bezcenny zabytek średniowiecznej polszczyzny. Tekst utworu pokazuje kunszt poetycki anonimowego twórcy, który na trwale wpisał się w historię polskiej kultury.

Podsumowując, choć autor Bogurodzicy pozostaje nieznany, to jego dzieło na zawsze pozostanie fundamentem polskiej tradycji narodowej. Odkrycie tożsamości tajemniczego twórcy byłoby wielkim wydarzeniem dla badań medievalistycznych. Jednak być może na zawsze pozostanie postacią anonimową, co tylko dodaje uroku tej zagadce historycznoliterackiej.

Najczęściej zadawane pytania

Bogurodzica powstała najprawdopodobniej w XII lub na początku XIII wieku. Nie jest możliwe dokładniejsze określenie daty jej powstania. Najstarszy zachowany zapis pochodzi z XIII-wiecznego Kodeksu Lubińskiego. Sam język i treść wskazują, że hymn musiał powstać w okresie średniowiecza.

Tożsamość autora Bogurodzicy nie jest znana. W ciągu wieków pojawiało się wiele hipotez wiążących autorstwo m.in. ze św. Wojciechem, Wincentym z Kielczy czy Piotrem Włostowicem. Jednak żadna nie została potwierdzona, więc prawdopodobnie twórca pozostanie anonimowy.

Bogurodzica odegrała fundamentalną rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej i kultury. Była pieśnią religijną i rycerską, motywującą do walki w obronie wiary i ojczyzny. Stanowiła manifest polskości i patriotyzmu. Miała duże znaczenie polityczne, umacniając zjednoczone Królestwo Polskie.

Zachowały się trzy główne redakcje tekstu Bogurodzicy, różniące się nieznacznie treścią i zapisami. Najstarsza pochodzi z XIII-wiecznego Kodeksu Lubińskiego. Pozostałe z XV-wiecznych rękopisów - Puławskiego i Koprzywnickiego. Pomimo pewnych różnic, wszystkie oddają sens i wymowę hymnu.

Jako najstarszy zabytek piśmiennictwa polskiego Bogurodzica stanowi fundament rodzimej tradycji literackiej. Przez wieki towarzyszyła Polakom, kształtując poczucie wspólnoty narodowej i tożsamość kulturową. Jest kluczowym symbolem walki o polską państwowość i suwerenność. Jej znaczenie dla kultury polskiej trudno przecenić.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Muzyczny sklep z instrumentami i akcesoriami | Topowe marki
 2. Stabat Mater Dolorosa - Co warto wiedzieć o tym utworze muzycznym
 3. Jakie są Instrumenty Muzyczne - Nazwy 150 Popularnych Instrumentów i Ich Rodzaje
 4. Symfonia Co To - Jakie są główne typy i cele symfonii? Przewodnik 2023
 5. Ludwig van Beethoven: Biografia i najważniejsze dokonania słynnego kompozytora
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Olaf Kucharski
Olaf Kucharski

Jestem dziennikarzem muzycznym, pasjonatem muzyki hip-hopowej. W moich tekstach recenzuję nowe albumy, opisuję koncerty i festiwale. Dzielę się także ciekawostkami ze świata rapu. Mój styl jest energetyczny i bezpośredni.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły